ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ

ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ


ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອດຳເນິນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກແລະລົດໃຫຍ່

 • ອະນຸມັດໄວ
 • ມີສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ເມື່ອຈ່າຍຕົງເວລາຢູ່ທີ່ສາຂາ
 • ຄຸນສົມບັດຜູ້ເຊົ່າຊື້


 • ບຸກຄົນທຳມະດາສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 18 – 60 ປີ
 • ມີທີ່ພັກອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການ


 • ເອກະສານປະກອບການພິຈາລະນາ/ປະກອບເອກະສານ


 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ອອກໂດຍອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ
 • ສຳມະໂນຄົວ

 • ການຄິດໄລ່ເງິນກູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ


  ຈຳນວນເງິນຄ່າງວດທີ່ຊຳລະຕໍ່ເດືອນ


  ຜົນການຄິດໄລ່

  Sabaidee Leasing Co.,Ltd.
  (Vientiane Branch Headquarter)
  Beungkhayong, Unit:5, House no.077, Thadeua Road, Sisattanak, Vientiane Capital, Lao PDR