ຄະນະກໍາມະການບໍລິສັດ

ຄະນະກໍາມະການປະກອບດ້ວຍ:

Ms.Prathama Phornprapha

Director

Mr.Prapol Phornprapha

Director

Mr.Aphichai Uemsathienporn

Director

Mrs. Kanuengnit Meesiri

Director

Mrs. Phenjit Saengmeen

Director