ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຂົ້າສານ ແລະ ໜ້າຫາກ ອະນາໄມ ບໍລິຈາກໃຫ້ກັບໂຮງໝໍ ສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ


ນາຍກິດສະນະ ກິນນາທຳ ຜູ້ຈັດການສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຂົ້າສານ ແລະ ໜ້າຫາກ ອະນາໄມ ບໍລິຈາກໃຫ້ກັບໂຮງໝໍ ສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວໃນວັນທີ11 ມິຖຸນາ 2020 ເພື່ອສົ່ງມອບຕໍ່ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງໄວຣັດໂຄວິດ-19