ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼື່ອ ແລະ ສົມທົບທຶນກັບທາງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼື່ອປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໃຫຍ່ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ກັບທາງທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສປປ. ລາວ


ວັນທີ 22 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2020 ທາງບໍລິສັດສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຂົ້າມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼື່ອ ແລະ ສົມທົບທຶນກັບທາງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼື່ອປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໃຫຍ່ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ກັບທາງທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ເປັນຈຳນວນເງິນ1,500,000 ກີບ