ບໍລິສັດສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ແຈກເຂົ້າສານໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ


ບໍລິສັດສະບາຍດີ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ແຈກເຂົ້າສານໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອບັນເທົາຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຂອງລູກຄ້າໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ19 ລະຫວ່າງທີ 1 ເມສາ 2020-30 ມິຖຸນາ 2020